Aktuellt just nu

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring ställer krav på rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Föreskrifterna syftar till att säkerställa att den berörda verksamheten uppfyller kvalitetskraven på näringsområdet.

Vi finns tillhands för kommuner som behöver stöd i implementeringen av riktlinjerna.

Sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring är vanligt särskilt hos de äldre med multipla sjukdomar. Ett undernäringstillstånd har allvarliga konsekvenser både för sjukdomsförloppet och för samhällsekonomin. I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet. Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen.

För kommuner som inte har dietist i äldreomsorgen erbjuder vi skräddarsydda, flexibla lösningar efter era behov. Vi har erfarenhet från ett flertal kommuner i Västerbotten, kontakta oss gärna för referenser!

Vi erbjuder:

  • Utarbetande av rutiner
  • Vidareutbildning av personal
  • Individuell kostbehandling

Inom handikappomsorgen är problematiken ofta den motsatta, nämligen en hög frekvens av övervikt och ohälsosamma matvanor.

Vi erbjuder:

  • Vidareutbildning för personal
  • Utarbetande av rutiner
  • Individuell kostbehandling